Reklama a public relations

Każda firma, która chce się rozwijać i stać się znaczącym uczestnikiem rynku, powinna inwestować w marketing. Najbardziej popularne, także dla ludzi spoza branży, formy marketingu, to reklama oraz public relations. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, iż te dwa narzędzia, choć ze sobą spokrewnione, nie są jednak identyczne.

Główne różnice między reklamą a public relations dotyczą płatności i przekaźników informacji. Reklama jest płatna, a jej celem jest poniekąd "zachwalanie" firmy poprzez zachwalanie danego produktu lub usługi. Jest ona z założenia działaniem krótkookresowym. Informacje są tu przekazywane poprzez radio, prasę, telewizję i Internet

Natomiast public relations to działanie bezpłatne, mające swój początek już wewnątrz organizacji. Są to działania skierowane do podmiotów znajdujących się poza firmą, jak i wewnątrz niej. Przekaźnikami informacji są tu dziennikarze i osoby publiczne, dzięki czemu odbiorca takiego przekazu zakłada, że jest on bardziej obiektywny niż reklama.

Jak więc widać reklama i marketing nie są jednakowymi narzędziami marketingowymi. Dlatego warto wykorzystywać w pełni obie te sfery tak, aby firma była promowana na rynku na wszystkie możliwe sposoby

Faktura

wfirma 2 Wszyscy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT zobligowani są do wystawiania faktury VAT. Opodatkowaniu ulegają czynności wykonywane na terenie naszego kraju. Kiedy zbyt odnosi się do zwykłych osób, nie będących podatnikami VAT, nie trzeba wystawiać faktury . W takim wypadku w zupełności wystarczy rachunek. Fakturę VAT należy wypisać w terminie do siódmego dnia od, wydania ładunku lub wykonania usługi. W przypadku umów o charakterze ciągłym fakturę VAT wystawia się nie później niż 7 dni po miesiącu w którym dotyczy dana umowa (abonament, czynsz). wystawienie faktury VAT lub rachunku niepoprawnie karane jest grzywną. Nie przechowywanie faktur VAT lub rachunków (wypisanych przez siebie) podlega karze grzywny. Podatnik zobowiązany jest do wystawienia faktury w dwóch sztukach. Kopię zachowuje dla swojego użytku, zaś oryginał odbiera nabywca.

Przy tworzeniu Faktur VAT najelpszy jest program do faktur o którym można poczytać na forum. Jest to ciekawy program webowy. W przypadku WDT faktura VAT dotycząca tę dostawę powinna zawierać NIP osoby dostarczającej produkt (koniecznie zarejestrowanego jako podatnik VAT UE) numer ten winien być poprzedzony symbolem PL. Dodatkowo na fakturze VAT musimy umieścić poprawny i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji typu WDT, nadany przez kraj członkowski nabywcy, zawierający dwuliterowy kod tego państwa. Ważność numeru VAT EU można sprawdzić na portalu potwierdzenie nr VAT UE Do klas faktur zaliczamy takie jak faktura końcowa, korekta, zwykła , faktura VAT , faktura zaliczka, istnieje również proforma, która nie jest fakturą VAT. Jeśli dostawa dotyczy produktów lub świadczenia usług opodatkowanych stawką podatku obniżoną i dostarczenia produktów albo świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT nazwa produktu albo usługi ma także kod produktu albo usługi, znajdujący się w PKWiU, z wyłaczeniem takiej sytuacji że gdy nie ma takiego kodu PKWiU - wten czas trzeba opisać dlaczego wykorzystuje się obniżoną stawkę .

Pozycja faktury winna zawierać dane takie jak:

 • wartość netto
 • Kwotę podatku
 • cenę netto
 • nazwę usługi lub towaru
 • razem
 • Stawkę VAT(22%,7% itp)
 • ilość zamówionych towarów

Faktura powinna mieć dane takie jak:

 • Stawki podatku z wartościami
 • Kwota brutto
 • numer faktury np FV 1/2007
 • dane sprzedającego
 • powinna być w dwóch kopiach (oryginał i kopia)
 • podsumowania cyframi i słownie
 • dane kupującego
 • Sposób zapłaty za fakturę - gotówka czy przelew
 • Termin płatności
 • napis faktura VAT
 • Data wystawienia dokumentu sprzedaży

Procedury związane z fakturą VAT

wfirma 4 Podstawową funkcją faktury VAT jest możliwość odliczenia podatku naliczonego przez nabywcę towarów i usług, który jest podatnikiem VAT. Stanowi również podstawę do kontroli prawidłowości rozliczeń podatkowych dokonanych przez podatnika. W momencie wystawienia faktury VAT powstaje obowiązek podatkowy.

Wystawienie faktury VAT

Zgodnie z postanowieniami VI Dyrektywy Rady wystawiona faktura VAT powinna zawierać następujące informacje:

 • datę wystawienia
 • numer identyfikujący fakturę
 • numer identyfikacyjny VAT dostarczenia przez podatnika towarów lub wykonania usług
 • imię i nazwisko lub pełną nazwę, adresy podatnika i klienta
 • ilość i rodzaj dostarczonych towarów lub rodzaj, zakres wykonanej usługi
 • datę dostarczenia towarów lub wykonania usług lub datę wypłacenia zaliczki, jeśli różni się od daty wystawienia faktury
 • podstawę opodatkowania, cenę jednostkową bez podatku i jeżeli nie są ujęte w cenie jednostkowej: zniżki, upusty, kwoty podlegające zwrotowi
 • stawkę podatku od wartości dodanej
 • wysokość podatku do zapłacenia
 • odniesie nie do podstawy prawnej lub właściwego przepisu krajowego
 • jeżeli podmiotem zobowiązanym do zapłaty podatku jest przedstawiciel podatkowy w rozumieniu art. 21, należy podać numer identyfikacyjny od wartości dodanej przedstawiciela podatkowego, jego pełną nazwę i adres

Fakturę VAT można wystawić w formie papierowej i elektronicznej, jednak w przypadku faktury elektronicznej należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny.

Do wystawienia faktury VAT zobowiązani są:

 • osoby zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni
 • osoby prawne
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
 • osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu
 • czynni lub zwolnieni podatnicy VAT dokonujący dostaw towarów lub świadczenia usług w państwie członkowskim innym niż Polska, jeśli nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub w państwie trzecim, jeśli nie są zidentyfikowani dla podatku o podobnym charakterze.

Faktura VAT-MP

Faktury wystawiane przez podatników, którzy posiadają status małego podatnika dodatkowo powinny zawierać:

 • oznaczenie FAKTURA VAT-MP
 • termin płatności należności określonej w fakturze

Faktura VAT marża

Faktury dokumentujące sprzedaż towarów używanych, kolekcjonerskich, dzieł sztuki, antyków i świadczenia usług turystyki, dla których podstawą opodatkowania jest marża, powinny zawierać:

 • dane i adresy nabywcy oraz sprzedawcy
 • numery identyfikacji podatkowej
 • datę wystawienia i numer faktury
 • nazwę towaru lub usługi
 • jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj usługi
 • kwotę należności razem z należnym podatkiem
 • oznaczenie VAT MARŻA

Faktury stwierdzające nabycie towarów i usług od rolników ryczałtowych

Faktury te wystawia nie dostawca tych produktów, ale ich nabywca, który jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Faktura ta powinna zawierać oznaczenie FAKTURA RR oraz oświadczenie dostawcy o treści: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”. Dokument wystawia się w dwóch egzemplarzach, oryginał przekazuje się dostawcy, a kopię zatrzymuję nabywca.

Podstawowe terminy wystawiania faktur

Fakturę należy wystawić do 7. dnia od daty wydania towaru lub świadczenia usługi. Jeżeli podatnik wskazuje w fakturze tylko miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę należy wystawić do 7 dni po zakończeniu miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. W sytuacji otrzymania przedpłaty, zaliczki, zadatku lub raty, fakturę wystawia się do 7. dnia od daty otrzymania tych należności. Konsekwencją wystawienia faktury w terminach późniejszych jest opóźnienie momentu odliczenia przez nabywcę podatku naliczonego.

Faktura korygująca

Jeżeli faktura zawiera błędy lub doszło do zmiany kwoty należnej i kwoty podatku po wystawieniu faktury, można dokonać korekty takiej faktury. Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2004 roku przewiduje możliwość wystawienia faktury korygującej, gdy:

 • po dokonaniu dostawy lub wykonania usługi zmieniła się kwota należna
 • podwyższono cenę po wystawieniu faktury
 • gdy w fakturze pierwotnej istnieją pomyłki w cenie, stawce, kwocie podatku lub innej pozycji faktury

W przypadku faktur korygujących sprzedawca ma obowiązek posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Wyjątkiem w tej kwestii jest eksport towarów, sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, usług w zakresie rozprowadzania wody, ścieków oraz wywozu odpadów sanitarnych, wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, dostaw towarów poza terytorium Polski. Faktura ta powinna być oznaczona jako KOREKTA lub FAKTURA KORYGUJĄCA.

Nota korygująca

Notę korygującą wystawia się w sytuacji pomyłek dotyczących informacji o sprzedawcy, nabywcy, nazwy towaru lub wykonanej usługi. Ważne jest, że notę korygującą wystawia nabywca towarów lub usług, a nie sprzedawca.

Dokumenty uznane za faktury

Za fakturę uznawane są również:

 • bilety jednorazowe, wydawane przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami
 • dowody zapłaty za usługi radiokomunikacji przywoławczej
 • dokumenty związane z usługami bankowymi i ubezpieczeniowymi zwolnionymi od podatku
 • dowody zapłaty za przejazd autostradami płatnymi
 • jeśli zawierają informacje ściśle określone przez rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2004 r.

Dodatkowo za fakturę uznawane są rachunki, o którym mowa w Ordynacji podatkowej art. 87-90 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. wystawiane przez podatników nieobowiązanych do wystawiania faktur według zasad określonych w § 11, 12, § 14–20, § 22–25 i § 27 rozporządzenia.

Faktura pro forma

Jest to dokument będący ofertą handlową, który wystawia się przed zawarciem transakcji towarowej. Nie stanowi ona potwierdzenia nabycia lub dostawy towarów i usług, nie jest dokumentem księgowym. Jest przesyłana przed dostawcę razem z ofertą lub potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do wykonania. Dla rozliczeń prawno-podatkowych jest dokumentem obojętnym. Powinna zawierać oznaczenie FAKTURA PRO FORMA.

Faktura a prawo do odliczenia

Zgodnie z art. 86 ustawy o VAT podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika: z tytułu nabycia towarów i usług, potwierdzających dokonanie przedpłaty, zaliczki, raty, zadatku, od komitenta z tytułu dostawy towarów będących przedmiotem umowy komisu, z uwzględnieniem rabatów określonych przez art. 29 ust. 4 ustawy o VAT. Podstawą wszelkich odliczeń od podatku należnego może być wyłącznie prawidłowo wystawiona faktura lub jej duplikat. Dokonanie odliczenia od podatku należnego jest możliwe, gdy:

 • faktura jest wystawiona przez podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny
 • faktura jest wystawiona na nabywcę towarów lub usług, a nie na inny podmiot

Faktury niedokumentujące żadnej sprzedaży

Istnieje również możliwość wystawiania tzw. "pustych faktur", które nie są związane z żadną transakcją. Każdy wystawca tej faktury musi się jednak liczyć z obowiązkiem zapłacenia wykazanego w niej podatku. Prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczy faktury niedokumentującej żadnej sprzedaży, a nie dotyczy sytuacji, w której nabywca posiada fakturę z wykazaną kwotą podatku wyższą od kwoty należnej wystawionej przez podatnika podatku od towarów i usług.