Korekta

Dokument sprzedaży korygujący zawierać napis 'korekta' lub 'faktura korygująca'. W prowadzeniu aktywności zdarzają się okoliczności gdy należy wystawić korekte. Częstą gafą jest wpisanie złych informacji nabywcy (numer identyfikacji podatkowej, dane adresowe) lub kwot w pozycjach faktury. W takiej sytuacji należy wystawić fakturę korekte. w przypadku gdy błąd zostanie zauważony przez nabywce, ma on możliwość wystawić notę korygującą. Fakturę korekte wystawia się, w momencie gdy podwyższono cenę po wypisaniu faktury albo w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce podatku albo kwocie podatku albo w innej pozycji faktury .

Przy wystawianiu dokumentów sprzedaży najbardziej nadaje się program do faktur stworzony przez mediait. Jest to jeden z najlepszych programów w Polsce program dostępny przez internet. Dla potrzeb rozliczenia podatku VAT konieczne jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korekty. Faktura korygująca, winna posiadać elementy, takie jak: numer kolejny oraz datę jej wystawienia, nazwę sprzedawcy i kupującego, ich adresy i numery NIP, datę wystawienia i numer faktury korygowanej, oraz oznaczenie „FAKTURA KORYGUJĄCA”. Powinna również zawierać treść przed wystawieniem korekty i po jej wykonaniu oraz powód tej korekty. W wypadku gdy odnosi się do udzielenia rabatu, zwrotu towarów, wtenczas należy wykazać kwotę i typ udzielonej zniżki.

Pozycja faktury powinna mieć takie dane:

 • Kwotę podatku
 • cenę netto
 • razem
 • ilość towarów
 • opis usługi
 • wartość towarów
 • Stawkę podatku VAT

Faktura VAT musi zawierać takie dane:

 • dane nabywcy
 • Sposób zapłaty za fakturę - przelew czy gotówka
 • Kwota razem
 • Data wystawienie
 • numer faktury np FVS 1/5/2008
 • napis faktura VAT
 • Wyszczegołnienie stawek
 • Termin płatności
 • musi być w 2 kopiach (kopia i oryginał)
 • dane wystawcy
 • podsumowania słownie i cyframi

Brak potwierdzenia odbioru korekty a obniżenie VAT należnego

Brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie może być podstawą do pozbawienia podatnika prawa do zmniejszenia podatku należnego. Tak uznał WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 30 lipca 2008 r., sygn. akt I SA/Bd 249/08.Sprzedawca musi posiadania potwierdzenia odbioru korekty przez nabywcę, które stanowi podstawę do zmniejszenia podatku VAT należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym je otrzymał. Według WSA, nie można pozbawiać podatnika prawa do zmniejszenia VAT należnego tylko dlatego, że brakuje potwierdzenia odbioru faktur korygujących.

Faktura korygująca w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

W związku z powyższym, w przypadku otrzymania faktury korygującej in minus wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, podatnik musi do rozliczenia korekty za miesiąc, w którym otrzymał tę fakturę korygującą.

Faktura korygująca wpływająca na rozliczenie podatku VAT

Dla wystawiającego fakturę korygującą ważna jest data odbioru potwierdzenia, zaś dla kupującego data wpływu faktury korygującej. Te właśnie daty przesądzają o terminie, w jakim dokonają oni korekty rozliczenia podatku VAT. Jeśli zwiększenie stawki VAT wynika z błędu, w wyniku którego wystąpiła zaległość podatkowa, to w przeciwieństwie do odbiorcy tej faktury, wystawca ma obowiązek podwyższyć kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym rozliczył pierwotnie wystawioną fakturę. Nie obowiązuje tu zastrzeżenie, że rozliczenie korekty nastąpi dopiero po otrzymaniu potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Sprzedawca musi podwyższyć podatek należny w rozliczeniu za miesiąc, w którym wystawił fakturę pierwotną.