Księga Przychodów i Rozchodów

Jest jedną z form opodatkowania, w której wielkość podatku jest zależna od faktycznie uzyskanych dochodów, rozumianych jako nadwyżka sumy przychodów z działalności gospodarczej nad kosztami uzyskania przychodów osiągniętych w roku podatkowym (tzw zaliczka na podatek dochodowy). Rozliczając się na zasadach ogólnych należy wpłacać najpóźniej do 25-tego każdego miesiąca, zaliczkę do Urzędu Skarbowego. Wszystkie dokumenty, które stanowią podstawę do zapisów w księdze (takie jak faktury, rachunki itp.) podatnik jest zobligowany gromadzić i przechowywać przez okres 5 lat. Sposób prowadzenia takiej Księgi jest określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 grudnia z 1999 roku, w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Podatnicy rozliczający podatek dochodowy na zasadach ogólnych, liniowy, którzy nie przestąpili limitu 1 200 tys. euro oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, jeśli nie są zobowiązani mieć pełnej księgowości, zobowiązani są do prowadzenia KPiR. Jak tylko nastąpi powrót niżej limit 1,2 miliona EURO osoba płacąca podatki ma prawo powrócić na książkę. W takim przypadku jesteśmy zobowiązani do poinformowania właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Płatnik podatków tworzy podatkową księgę przychodów i rozchodów, o czym musi powiadomić urządu skarbowy najpóźniej 20 dni po od dnia jej utworzenia.

Do prowadzenia księgi fenomenalnie nadaje się program do faktur i kpir, autorstwa firmy mediait. Osoby mające książkę obciążeni są powinnością prowadzenia różnorakich zestawień takich jak kartoteka ST, remanentów rocznych, księgi kontroli , spis wyposażenia, dowodów wewnętrznych, kart przychodów pracowników, kartoteku przebiegu pojazdów, protokółów likwidacji i podobnych rzeczy.

Do uzupełniania księgi przychodów i rozchodów są jeszcze zobligowani plantatorzy prowadzący działalność gospodarczą. Jeżeli przychód z działalności takiej osoby nie przekacza granicy 10 tys. PLN, wtenczas rolnik taki ma uproszczoną formę księgi. WPP rolnik ma nakaz prowadzić księgę jak inni prowadzący działalność gospodarczą przedsiębiorcy.

Bezgranicznie ważne jest dokonywanie zapisów w należytych kolumnach. W kolumnie nr siedem zapisujemy przychody ze sprzedaży wyrobów i towarów handlowych., W kolumnie numer 13 wpisywane są pozostałe wydatki, W kolumnie nr czternaście licząc od lewej strony zapisujemy sumę kolumn 10 - 13. , W kolumnie numer osiem zapisywane są pozostałe przychody., W kolumnie numer dziesięc zapisywane są zakup towarów handlowych i materiałow podstawowych., W kolumnie nr jedenaście wpisujemy koszty uboczne zakupu., W kolumnie numer 12 licząc od lewej strony wpisujemy wynagrodzenie w gotówce i naturze., W kolumnie numer dziewięć wpisujemy sumę kolumn 7 i 8.

Zamknięcie roku

Podatnicy posiadający książkę na koniec każdego roku dokonują zamknięcia księgi. Zamknięcie KPiR powiązane jest z przede wszystkich z procesem inwentaryzacji. Na powyższy proces składają się:

  • sporządzenie spisu z natury – 31.12.2008 roku
  • wycena towarów i materiałów objętych spisem do 14 stycznia 2009 roku
  • wpisanie do księgi wartości spisu z natury oraz rozliczenia dochodu za rok 2008 – do 30 kwietnia 2009.